Kategori: Plan och trafik

 • Status kring cykelväg till Länna

  I juni 2015 var en representant för byalagets styrelse på ett möte med landsbygsstrateg Mimmi Skarelius-Lille och stadsträdgårdsmästate Ingemar Carlsson på Uppsala kommun för att diskutera cykelväg ut till Länna. Som en del i den nya majoritetens (MP-S-V) satsning på ”cykelfrämjande åtgärder” meddelade de att det i Gatu- och samhällsnämndens verksamhetsplan för 2015 finns ett…

 • Kort rapport från VA-möte 1/12

  Uppsala Vatten anordnade ett informationsmöte i Länna den 1 december och informationen kan sammanfattas enligt följande: Det pågår förnärvarande provtryckningar av rören. Förhoppningen från Uppsala Vatten är att pipelinen ska komma i bruk under våren/sommaren 2016. Vid uppstarten kommer vissa mindre grävarbeten att behöva utföras för att göra detaljjusteringar. Entreprenören Skanska har genomfört projektet 10…

 • Status för byggplanerna i Länna

  Bakgrund: Holmen AB och Uppsalahem planerar för att bygga nya bostäder på mark längs Örbyvägen i Länna. Detta område är inte detaljplanelagt och företagen lämnade därför under 2013/2014 in varsin ansökan om ett sk. planuppdrag till Uppsala kommun.

 • Nya hastighetsbegränsningar i Länna

  Uppsala kommun har under det senaste året arbetat med en översyn av hastigheterna på gatorna i kommunens alla tättbebyggda områden. Det har utmynnat i en genomförandeplan som i dagarna har offentliggjorts på: http://bygg.uppsala.se/hallbarhet-miljo/hastigheter/