Ältsjöns historia

”Ält” är ett gammalt ord för svan. Sjön reglerades och sänktes på 1800-talet för att få mer mark att odla. På en häradskarta från 1905 syns att de områden som Holmen har naturvårdsröjt tidigare var åkermark. En misslyckad inplantering av öring gjordes under 1960-talet. Under 1980-talet höjdes vattennivån för att skapa en bättre våtmark.

2001 så föreslog Upplandsstiftelsen ytterligare en höjning av vattennivån. Holmen vassröjde och skapade fler öppna vattenspeglar, genom dämning 2002. Bl.a. tillkom den stora öppna vattenytan i norra delen.

2006, eller möjligen, 2007 rekade Stig Björgården Almunge-Länna Friluftsfrämjande, Pär Eriksson Upplandsstiftelsen och Pär Hjärp från Holmen en vandringsstig runt Ältsjön. Stig röjde sedan stigen som kunde invigas i maj 2008. Redan på 1980-talet hade Stig röjt upp en vandringsstig från gamla fotbollsplanen i Eksunda till Ältsjön.

Till en början utfördes arbetet av Friluftsfrämjandet, som fick en årlig ersättning och en gräsröjare. Länna byalag, och speciellt Mats Back, tog över skötseln 2011-2012.

Under 2022 byggde Holmen en ny spång vid dammen (”svindyr, men det var det värt”) och inför invigningen av Kunskapsskogen i maj 2023 har flera åtgärder genomförts. Vattennivån har höjts genom att bygga om dammen, för att få mer vattenspegel och dränka en del buskar. Om stigen därför blir översvämmad ska spänger ordnas. Siktröjning har skett för att få fin utsikt från särskilda platser. Flera grillplatser med bänkar ska ordningställas (obs, förbjudet att hugga sin egen ved på platsen). Nya skyltar med kartor samt information om skog, skogsbruk och genomförda restaureringsåtgärder. Ny entréskylt har byggts vid den södra parkeringen som ska förbättras för ökad tillgänglighet. Bygglov har sökts för ett gapskjul på en berghäll på östra sidan. I skogen runt Ältsjön har avverkning skett, delvis för föryngring och delvis för att gynna ädellövträd och förfina vyerna. Ett demoobjekt för hyggesfria metoder skapas nu vid södra parkeringen och mot Uppsala. Denna del ska senare få en egen stig med infoskyltar där metoderna beskrivs.

Tack till Gunnar Kvarnerud, Pär Hjärp, Stig Björgården och Mikael Äng (Holmen).