Ältsjöns historia

”Ält” är ett gammalt ord för svan. På en häradskarta från 1905 syns att de områden som Holmen har naturvårdsröjt tidigare var åkermark. Sjön reglerades och sänktes för att få mer mark att odla. En misslyckad inplantering av öring gjordes under 1960-talet. Under 1980-talet höjdes vattennivån för att skapa en bättre våtmark.

Sedan slutet av 1990-talet har Upplandsstiftelsen haft ett pågående landskapsprojekt som innefattat flera platser kring Länna med målet att rädda nyckelbiotoper och då allt som oftast områden med ekar. Ältsjön är en del av detta.

Holmen vassröjde och tillskapade fler öppna vattenspeglar i början på 2000-talet. Bl.a. tillkom den stora öppna vattenytan i norra delen.

2006, eller möjligen, 2007 rekade Stig Björgården Almunge-Länna Friluftsfrämjande, Pär Eriksson Upplandsstiftelsen och Pär Hjärp från Holmen en vandringsstig runt Ältsjön. Stig röjde sedan stigen som kunde invigas i maj 2008. Redan på 1980-talet hade Stig röjt upp en vandringsstig från gamla fotbollsplanen i Eksunda till Ältsjön.

Till en början utfördes arbetet i Friluftsfrämjandes regi som fick en årlig ersättning och en gräsröjare. Länna byalag, och speciellt Mats Back, tog över skötseln 2011-2012.

Tack till Gunnar Kvarnerud, Pär Hjärp och Stig Björgården.