Detaljplan Kalle Blanks väg

Detaljplan vid Kalle Blanks väg

På Holmens mark öster om Kalle Blanks väg planeras, sedan många år, ett nytt bostadsområde med cirka 150 bostäder, samt ny skola och förskola som ska ersätta de nuvarande. Detaljplanen för Kalle Blanks väg har varit ute på samråd 2019. Planarbetet har varit vilande sedan dess i avvaktan på att Trafikverket skulle påbörja vägplan, eftersom kommunen och Trafikverket inte pratat med varandra om korsningen väg 282 och Kalle Blanks väg. Kommunen meddelar 2023 att ”Efter dialoger med Trafikverket har förslag till ny angöringsväg till området utretts. Förslaget innebär en ny angöringsväg öster om Kalle Blanks väg, i anslutning till befintlig bussvändhållplats. Detta innebär att en vägplan inte behöver upprättas och ny strukturskiss ska göras.”

I september 2023 meddelades att planarbetet har återupptagits. Ny tidplan för beslut om granskning är mars 2024 och beslut om antagande Q3 eller Q4 2024. Kommunens projektledare bedömer att byggstart kan ske 2026 och första inflyttning 2027. Färdigställande bedöms preliminärt till 2029.

Det kommer att finnas en byggrätt för skola och förskola i den nya detaljplanen. I nuläget (feb 2024) är inriktningen att skola och förskola kommer att bli kommunal och inrymma skola för F-6 samt förskola med fyra avdelningar. Uppsala kommun Skolfastigheter har dock inte fått något formellt uppdrag än så tidplanen för färdigställandet är osäkert.

Berört område:

Byalaget följer frågan med intresse. Nedan listas några handlingar som rör detaljplanen: