Dokument

Stadgar, Protokoll, Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner med budgetar finns under fliken Vad gör byalaget?

Informationsbrev och utskick från Länna Byalag

2024-02 Informationsbrev (Årsmöte, medlemskap, arbetsgrupper)

2023-03 Informationsbrev (Medlemskap, årsmöte)

2023-06 Inbjudan midsommar och informationsbrev

2022-05 Informationsbrev (Medlemskap, midsommar, fixardagar)

2021-09 Informationsbrev (Fixardag och insamling för elarbeten)

2021-05 Informationsbrev (Fixardag och insamling för elarbeten)

2014-02 Generationsbyte i Länna byalag

2013 Erbjudande om fiberanslutning

2008-04 Informationsbrev (Upptaktsmöte Leaderprojekt)

Information om Länna

Upptäck Länna! (informationsbroschyr från Länna byalag, 2020)

Kulturmiljöer i Uppsala kommun – Länna (1989)

Almunge-Knutby kommundel samt Stavby och Tuna socknar – Kulturhistorisk bebyggelseinventering Upplandsmuseet

Folkminnen från Länna bruk Märta Tamm-Götlind Institutet för Språk och Folkminnen (1948)

Kulturmiljöanalys av Länna i Almunge socken Dan Thunman Uppsala Kommun (1991)

I Lennakattens fotstpår (1984-03-13)

Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Uppsala län 5_1 – Uppsalas gatunamn Mats Wahlberg Ortnamnsarkivet i Uppsala (1994)

Till fots på egen hand runt Länna bruk SRJmf

Detaljplaner och relaterat

Bibacken – plankarta (1979)

Bibacken – detaljplan (1979)

Lärkstaden – plankarta (1942)

Lärkstaden – detaljplan (1942)

Gällande detaljplaner Länna (2013)

Kommunens fastighetsinnehav Länna (2012)

Detaljplan för Norra Lärkstaden Planbeskrivning (1967)

Planbeskrivning tillhörande förslag till byggnadsplan för Löt 1_7 och Marma 4_11 (1969)

2013-06-17 Planbesked för del av Marma 4_11 PBN Uppsala kommun

2014-02-24 Planbesked för Löt 1_97, 1_17 och 1_9 i Länna PBN Uppsala kommun

2020-01-20 Samrådsyttrande detaljplan för Länna gård Kulturförvaltningen

2020-02-03 Yttrande över detaljplan för Länna gård Miljöförvaltningen

Detaljplan Kalle Blanks väg

Väg 282

Åtgärdsvalsstudie väg 282, Uppsala – Almunge TRV 2017_4674 Trafikverket (2017)

170216 Dialogmöte 1 presentation ÅVS

170216 Dialogmöte 1 minnesanteckningar

170216 Dialogmöte 1 Resultat övning 1 Vad fungerar idag och dagens brister

2018-05-08 Åtgärdsvalstudie länsväg 282 sträckan Uppsala-Almunge Stadsbyggnadsförvaltningen

2021-06-10 Samlad effektbedömning GC-väg Gunsta – Lännalöt Trafikverket

Föroreningar Länna bruk

Fiberbredband