Holmens planerade bergtäkt

Holmen Bergprodukter AB planerar att söka nytt tillstånd för täktverksamhet på berg och morän inom fastigheten Marma 4:11 och Visteby 11:1, i Uppsala kommun, dvs. norr om Ältsjön, bara några hundra meter från Lärkstan, Bibacken, Lännalöt, Myskdalen.

Kartan nedan visar plats för planerad täkt inkl. ny planerad transportväg.

En samrådshandling skickades ut 2024-03-08. Holmen har dock valt att inte skicka den till alla boende i Länna, utan endast till 49 fastigheter. Man har heller inte velat tillmötesgå byalagets önskan att i efterhand skicka 100 exemplar till Länna-Macken eller anordna ett öppet samrådsmöte för alla intresserade.

Kursiverad text nedan är från samrådshandlingen.

Bolaget planerar att bryta 10 000 000 ton berg och morän under 25 år. Den maximala produktionen kan överstiga 25 000 ton per år.
Verksamhet i täkten kommer att bestå av avverkning, avbaning, borrning, sprängning, skutknackning, uppställning och drift av kross- och sorteringsverk, upplagshantering, lastning och transporter. Det kommer även ske införsel, lagring, bearbetning, upplagshantering, lastning och transporter.

Täkttillstånd kommer att sökas för 25 år. Eftersom den maximala produktionen kan överstiga 25 000 ton per år kommer verksamheten att innebära betydande miljöpåverkan. Transporter planeras att ske via täktområdet och längs en ny transportväg som kommer att anläggas på västra delen av Myskdalen fram till länsväg 282.

Arbetstider planeras i huvudsak ske kl. 06:00-22:00 helgfria vardagar (mån-fre). Lastning och transporter får bedrivas helgfria vardagar (mån-fre) kl. 06:00-22:00 samt även lördagar och helgdagar kl. 06:00-18:00. Det kan bli aktuellt att även bedriva verksamhet andra arbetstider, vid produktionsintensiva perioder men då efter anmälan till tillsynsmyndigheten.

Borrning och sprängning sker under ett normalår 0 till 10 gånger och 25 gånger vid maximal produktion. Vid varje sprängningstillfälle åtgår ca 12 000–15 000 kg sprängämne. Vid sprängningen kan större block, s.k. skut, uppkomma. Dessa behöver sönderdelas genom s.k. skutknackning. Skutknackning sker ca 1–2 veckor i samband med sprängningstillfällen. Krossning sker periodvis vid ca 0–3 tillfällen under ett år.

Uttransport av bergmaterial sker med lastbil och antalet transporter per dag varierar beroende på årstid och efterfrågan. Antalet uttransporter bedöms under normalår uppgå till i genomsnitt ca 45 stycken per dygn och vid maximal produktion ca 111 stycken per dygn. Beräknat på 250 arbetsdagar och 36 ton per lastbil. Antalet intransporter nämns inte i samrådshandlingen.

Utöver täktverksamhet kommer även införsel, mellanlagring och återvinning av schaktmassor, entreprenadberg och rivningsmaterial ske på del av området samt tillverkning av jord. De införda massorna förädlas genom krossning och sortering.

Holmen bad byalaget 12/3 att sprida ytterligare information om deras syn på täktverksamheten.

Efter avslutat samråd 29/3 kommer bolaget att gå vidare i processen med en ansökan. I samband med en tillståndspliktig prövning enligt Miljöbalken utreds då de konsekvenser den planerade verksamheten kan medföra på omgivningen. Dessa redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som ingår i ansökan.

Länna byalag yrkar i första hand på att samrådet tas om på grund av att samrådskretsen är alltför snäv och att viktig information inte har nått de som vi anser berörda.

I andra hand yrkar Länna byalag på att en eventuell ansökan avslås på bl.a. följande grunder:

  1. Behov saknas eller har inte styrkts.
  2. Alternativ finns eller har inte utretts tillräckligt. Vald plats är inte tillräckligt motiverad i förhållande till nackdelarna.
  3. Närheten till tätorten gör placeringen olämplig pga. buller och ljudföroreningar.
  4. Närheten till friluftsområden.
  5. Närheten till planerade detaljplaner, som gör att fortsatt exploatering med bebyggelse i Länna hindras.
  6. En besvärlig trafiksituation på den redan farliga vägen 282.

Ett samrådssvar från Länna byalag lämnades in till EMKAB och Holmen 29/3. Det går att läsa här.

Som bilaga till samrådssvaret fanns över 550 (!) underskrifter från olika protestlistor som namninsamlingen gett upphov till.

Tack till alla som har engagerat sig. Nu inväntar vi om Holmen går vidare med en ansökan.

2024-04-06 publicerade Uppsala Nya Tidning ett helsidesreportage om den planerade bergtäkten efter ett besök i Länna och Myskdalen.

Dokument rörande bergtäkten

Myndighetssamråd (240214)

Samrådshandling från Holmen (240308)

Information gällande pågående samråd om planerad täktverksamhet i Länna (från Holmen) (240312)

Samrådsyttrande från Trafikverket (240328)

Samrådsyttrande från Länsstyrelsen Uppsala (240328)

Samrådsyttrande från Länna byalag (240329)

Samrådsyttrande från SGU (240403)

Samrådsyttrande från kommunstyrelsen Uppsala (240410)

Kontaktuppgifter

Om ni har ytterligare frågor gällande den planerade verksamheten, kontakta Jonas Ulander, 08-666 21 00 eller jonas.ulander@holmen.com.

Lämna synpunkter senast 29 mars 2024 till EMKAB, Västra Hoting 195, 833 51 Hoting, alternativt lars.eriksson@emkab.se, som arbetar på uppdrag av Holmen Bergprodukter AB.