Föroreningar från Lännaholms bruk

Byalaget håller sig uppdaterade om processen med åtgärdsutredningar och kommande sanering av det förorenade bruksområdet samt berörda omgivningar. Enligt Holmen och kommunen så skulle en rapport med föreslagna lämpliga åtgärder vara klar våren 2023. Den blev klar i oktober 2023. När ansvarsfrågan är utredd, ska det sökas pengar från Naturvårdsverket för att genomföra föreslagna åtgärder i rapporten. Faktiska saneringar är flera år fram i tiden. Läs mer på sidan om Länna bruks historia.

I februari 2024 skickade Uppsala kommun ut ett informationsbrev som uppföljning till 2023 års rapport.

I berörda områden så rekommenderar Uppsala kommun tills vidare följande försiktighetsåtgärder vid förhöjda arsenikhalter:

  • Undvik att få jord i munnen.
  • Tvätta händerna efter markarbete. Extra viktigt innan förtäring.
  • Små barn bör undvika att komma i kontakt med blottlagd jord. Gräsmatta hindrar normalt åtkomst till jord. För att minska risken att komma i kontakt med förorenad jord, kan ytor med blottlagd jord täckas med ren jord, fiberduk eller annat material.
  • Förtäring av frukt och grönsaker från förorenat område bör begränsas till ca 10% av normal årskonsumtion, vilket ungefär motsvarar 9 kg för barn och 14 kg för vuxna.
  • Frukt, bär och grönsaker som varit i kontakt med jord i området bör sköljas och rotgrönsaker skalas.
  • Ett alternativ vid odling är att göra odlingsbäddar med ny jord ovanpå en fiberduk, så att inte förorenad jord och ny jord blandas.

Anmälningsplikt vid grävarbeten

I och med att föroreningar konstaterats i delar av området vill kommunen upplysa om att grävnings- eller schaktarbeten som ska utföras i områden med föroreningar är anmälningspliktiga enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och ska anmälas till tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen, Uppsala kommun).

Rapporten från 2023 är uppdelad i två huvuddelar, bostadsområdet samt industriområdet, med vardera flera pdfer kopplade till sig. Ett urval länkas till nedan. Resten, och massvis med äldre rapporter, utöver urvalet nedan, som vi också har delar vi gärna med oss av på begäran.