En bättre, och belyst, lekplats

Lekplatsen i Lärkstan är byggd på Holmens mark och Uppsala kommun har tidigare varit måttligt intresserade av att förbättra den. I förslag till Medborgarbudgeten 2022 var en bättre lekplats efterfrågad av många.

En ny eller upprustad lekplats finns på kommunens dagordning. Planeringen är inte kopplad till den nya detaljplanen Kalle Blanks väg. Det fanns en preliminär plan på att rusta upp lekplatsen i Länna under 2024 men så snabbt gick det inte. I Gatu- och samhällsmiljönämndens nyligen (skrivet i jan 2024) beslutade verksamhetsplan är lekplatsen med för genomförande 2026. Dialog och planering pågår då under 2025.

På byalagets årsmöte 2024 fanns en motion om att verka för att relästyrd belysning för pulkabacken skulle ordnas. Kommunen har tillfrågats om detta och är positiva men vill troligen avvakta till dess att planering av ny eller upprustad lekplats har blivit mer konkret.