Aktuella frågor

Här presenteras status för några av de frågor som berör Länna som byalaget är involverade i. Tidigare har det handlat om t.ex. bredbandsutbyggnad och skolans bevarande.

Sanering av Lännaholms bruk med omgivningar

Vi håller oss uppdaterade om processen med åtgärdsutredningar och kommande sanering av det förorenade bruksområdet samt berörda omgivningar. Enligt Holmen och kommunen så skulle en rapport med föreslagna lämpliga åtgärder vara klar våren 2023. Den blev klar i oktober 2023. När ansvarsfrågan är utredd, ska det sökas pengar från Naturvårdsverket för att genomföra föreslagna åtgärder i rapporten. Faktiska saneringar är flera år fram i tiden. Läs mer på sidan om Länna bruks historia.

Rapporten från 2023 är uppdelad i två huvuddelar, bostadsområdet samt industriområdet, med vardera flera pdfer kopplade till sig. Ett urval länkas till nedan. Resten, och massvis med äldre rapporter, utöver urvalet nedan, som vi också har delar vi gärna med oss av på begäran.

Stadsdels- och bygderåd

Uppsala kommun har lanserat stadsdels- och bygderåd under 2024 efter en remissrunda under hösten 2023. Hemsidan är uppe och det går att ansöka om att utses till ett lokalt utvecklingsråd. Länna byalag uppfyller kriterierna. På hemsidan finns information vad syftet med råden är m.m. På årsmötet 2024 tas beslut om byalaget ska ansöka om att representera vårt geografiska område.

Länk till hemsidan: Stadsdels- och bygderåd stärker lokal utveckling – Uppsala kommun

Medborgarbudget

2022 kom Uppsala kommuns s.k. Medborgarbudget till område 5 där Danmark, Funbo, Almunge och Knutby ingår. Således även Länna även om vi inte nämndes i kommunens information. Det här är en satsning där mest populära projekt i en tävling tilldelas pengar för att kunna genomföras. Målet är att involvera medborgare i beslutsprocessen och öka engagemanget för lokala frågor. I praktiken betyder det att budgeten på 60 kr per invånare i området, vilket för våra 8 825 invånare ger 529 500 kronor, går till ett projekt som ska ge lite guldkant på tillvaron. Tidigare vinnare i andra områden har ofta varit utegym och liknande investeringar som gynnar rörelse och samvaro.

En arbetsgrupp med medborgare har röstats fram. Från Länna deltar Per Lundberg. Denna ska hjälpa till att sprida informationen lokalt och behandla inskickade bidrag (läs: rensa ut orealistiska förslag). I oktober 2022 stängdes tiden för när bidrag kunde skickas in (av vem som helst som bodde i området). Nästa steg i processen är en omröstning om ett antal framvaskade förslag där det gäller att mobilisera flest röster för att förslaget ska vinna och genomföras. Denna omröstning skulle ha skett före jul 2022, flyttades sedan till efter jul, sedan till april/maj, sedan augusti 2023, sedan december 2023, och nu (jan 2024) är status oklar.

Kommunen har haft svårt att verifiera några av idéerna/förslagen som inkommit. Några förslag ligger på mark som kommunen inte äger och de har då behövt säkra att åtgärderna kan genomföras innan omröstning. Vi hoppas att några bra förslag från Länna kommer med i den slutliga omröstningen och att vi då kan hjälpa till att sprida informationen så att detta förslag vinner.

Mer info (sällan uppdaterad) finns på Uppsala kommuns hemsida.

En bättre lekplats

Lekplatsen i Lärkstan är byggd på Holmens mark och Uppsala kommun har tidigare varit måttligt intresserade av att förbättra den. I förslag till Medborgarbudgeten 2022 var en bättre lekplats efterfrågad av många.

En ny eller upprustad lekplats finns på kommunens dagordning. Planeringen är inte kopplad till den nya detaljplanen Kalle Blanks väg. Det fanns en preliminär plan på att rusta upp lekplatsen i Länna under 2024 men så snabbt gick det inte. I Gatu- och samhällsmiljönämndens nyligen (skrivet i jan 2024) beslutade verksamhetsplan är lekplatsen med för genomförande 2026. Dialog och planering pågår då under 2025.

Algblomning i Lötsjön

2022 föreslogs det på årsmötet att byalaget skulle arbeta för att förbättra vattenkvaliteten i Lötsjön efter flera år med återkommande algblomning och tidvisa badförbud. Kontakter med Holmen, fiskeföreningen, Uppsala kommun och SLU har tagits och problemet verkar kunna angripas på flera fronter. Större insatser kostar såklart pengar så för att få t.ex. Uppsala kommun att bekosta dem så har det föreslagits att börja med en mätserie av vattenkvaliteten under sommaren 2023, som skulle kunna ligga till grund för att söka s.k. LOVA-bidrag (lokala vattenvårdsprojekt). LOVA-bidrag från länsstyrelser syftar till att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Det går att söka, i vissa fall, upp till 90 procent, i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Men bara den första mätserien som ska ligga till grund för LOVA-ansökan kostar mer än vad byalaget kan bekosta, 350 tkr, varav man kan få bidrag för 80 %, så vi hoppas att kommunen eller någon annan aktör, kan betala hela eller delar av resterande 70 tkr. Efter årsmötet 2023 fortsätter samtalen för att hitta en bra lösning, i första hand för att få ihop intressenter för att få ihop tillräckligt med pengar för en första ansökan. En LOVA-ansökan är inskickad av Uppsala kommun för att söka medel för en tvåårig övervakning av internbelastning av både Ramsen och Lötsjön.

Säkrare cykelväg längs väg 282

I september 2011 kunde man läsa i UNT att Almungeborna snart kunde få bilfri väg in till stan. Men i oktober 2012 kunde man istället läsa att byalaget var besvikna över att cykelvägen från Uppsala till Länna hade prioriterats bort. 2017 gjorde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie och rekommenderade en cykelväg och diverse andra säkerhetshöjande åtgärder längs väg 282. Ett dialogmöte genomfördes (se filer här). 2019 (?) var kommunstyrelsens ordförande i byn för att byalaget skulle kunna förklara situationen för honom. 2021 efterfrågades remissvar på Region Uppsalas reviderade länsplan där ingen cykelväg planerade på många år, vilket de fick. Vi försökte även få Marielunds vänner m.fl. att skicka in liknande synpunkter.

I januari 2023 svarade kommunen följande på en fråga om planerna på att bygga en cykelväg längs med väg 282. ”Uppsala kommun arbetar för att det ska anläggas en gång- och cykelväg mellan Gunsta och Länna. Utöver kontinuerlig dialog med Region Uppsala kring den regionala utvecklingen finns objektet gång- och cykelväg mellan Gunsta och Länna med i kommunens inspel till Region Uppsalas revidering av Genomförandeplan för Länsplanen. Likt annan infrastruktur så prioriteras den här satsningen mot länets andra infrastrukturobjekt, i den nya genomförandeplanen har vägplanen skjutits fram till 2027-2029 (tidigare 2026-2028).” Länsplanen innehåller dock inga byggplaner före 2033. Som det ser ut nu lär det alltså dröja innan en cykelväg byggs. Vi är fortfarande besvikna.

Enligt telefonsamtal med tjänstemän på Uppsala kommun i april 2023 så jobbar de parallellt med planerna på en gen pendlingsväg längs 282an med en turistcykelväg längs Lennakattens spår mellan Gunsta och Marielund. En sträckning som de ev. ska söka s.k. Leaderpengar för.

Belysning på GC-väg mellan Lärkstan och Bibacken

Gång- och cykelvägen mellan Bibacken och Lärkstan med ojämn asfalt kan upplevas som otrygg. Särskilt när det är mörkt. Byalaget har ställt frågan till kommunen om det finns möjlighet att installera belysning på denna vägsträcka. Efter viss förvirring om det var kommunen, Region Uppsala eller Trafikverket som ansvarade för vägsträckan så kom följande svar i början av 2023:

”Kommunen har inga uppgifter om tilltänkt installation av gatubelysning för den gång- och cykelväg som nämns.” samt ”Uppsala kommun har fått ett förslag via medborgarbudget om att man önskar det finansieras via medborgarbudget. Förslaget finns fortfarande svar inom medborgarbudget och när röstning påbörjas får vi se vad som händer. Trafikverket eller Region Uppsala har inga planer på att åtgärda belysningen längs sträckan. Det är Uppsala kommun tillsammans med Länna byalag som får driva frågan om att vi ska få till belysning.”

”Trafikverket har inga planer på att sätta upp någon gång- och cykelbelysning på sträckan. Om länsplaneupprättaren, det vill säga Region Uppsala, prioriterar belysning på sträckan kan Trafikverket beställa kompletterande lägre stolpar för sträckan. Trafikverket meddelar också att kommunen får bygga belysning på statliga gång- och cykelvägar om kommunen följer Trafikverkets krav och riktlinjer samt att det finns en överenskommelse mellan kommunen och Trafikverket. Det finns dock inga planer på det i dagsläget.”

På vilket sätt Uppsala kommun ”driver frågan” är högst oklart. Byalaget har påpekat behovet via kommunens funktion för felanmälan i september 2023 och lär fortsätta leta efter rätt person att påverka för att få gehör.

Detaljplan vid Kalle Blanks väg

På Holmens mark öster om Kalle Blanks väg planeras, sedan många år, ett nytt bostadsområde med cirka 150 bostäder, samt ny skola och förskola som ska ersätta de nuvarande. Detaljplanen för Kalle Blanks väg har varit ute på samråd 2019. Planarbetet har varit vilande sedan dess i avvaktan på att Trafikverket skulle påbörja vägplan, eftersom kommunen och Trafikverket inte pratat med varandra om korsningen väg 282 och Kalle Blanks väg. Kommunen meddelar 2023 att ”Efter dialoger med Trafikverket har förslag till ny angöringsväg till området utretts. Förslaget innebär en ny angöringsväg öster om Kalle Blanks väg, i anslutning till befintlig bussvändhållplats. Detta innebär att en vägplan inte behöver upprättas och ny strukturskiss ska göras.”

I september 2023 meddelades att planarbetet har återupptagits. Ny tidplan för beslut om granskning är mars 2024 och beslut om antagande Q3 eller Q4 2024. Kommunens projektledare bedömer att byggstart kan ske 2026 och första inflyttning 2027. Färdigställande bedöms preliminärt till 2029.

Det kommer att finnas en byggrätt för skola och förskola i den nya detaljplanen. I nuläget (feb 2024) är inriktningen att skola och förskola kommer att bli kommunal och inrymma skola för F-6 samt förskola med fyra avdelningar. Uppsala kommun Skolfastigheter har dock inte fått något formellt uppdrag än så tidplanen för färdigställandet är osäkert.

Berört område:

Byalaget följer frågan med intresse. Nedan listas några handlingar som rör detaljplanen:

Äldre befintliga detaljplaner

I Länna har detaljplanerna i allmänhet inte reviderats sedan samhället byggdes. Vilket medför att de inte stämmer med verkligheten samt inte är anpassade till dagens krav och önskemål. Detaljplan för Bibacken från 1979 (del av Länna bruk, Almunge, 03-79-767) medger t.ex. bara byggnad av envåningshus men befintliga hus som godkänts av kommunen och byggts 1982-1983 är två våningar. Vilket, med nuvarande tolkning av lagstiftningen som Uppsala kommun gör, medför att man inte får göra tillbyggnader på husen pga. planstridigt utgångsläge. I Lärkstan finns detaljplaner som begränsar husens maximala yta trots betydligt större tomtstorlek.

Samtal med processledare för detaljplaner på Uppsala kommun i slutet av 2022 utmynnade i slutsatsen att om vi vill ha reviderade detaljplaner så måste flera (många) berörda gå samman och påpeka behovet för kommunen. Att revidera detaljplaner tar flera år (vi känner till ett ärende för kvarteret Champinjonen i Norby på senare år) och Uppsala kommuns tjänstemän är uppbundna med nybyggnadsplanerna i Södra staden m.fl. Så det är viktigt att vi verkligen kan visa på behovet av revidering för att en process ska inledas. Uppsala kommun kommer inte proaktivt att uppdatera sina planer så som läget är nu, hur otidsenliga de än är. Om många bybor visar vilja att uppdatera någon detaljplan så ska byalaget göra vad vi kan för att underlätta processen.

Befintliga detaljplaner:

Bibacken – plankarta (1979)

Bibacken – detaljplan (1979)

Lärkstaden – plankarta (1942)

Lärkstaden – detaljplan (1942)

Återvinningsstation i Länna

I december 2021 vallades FTI runt i Länna av byalaget och visades potentiella platser (som föreslagits av medlemmar i vår Facebook-grupp) för att upprätta en återvinningsstation. Markägaren (Holmen) skulle sedan tillfrågas om de accepterade att en station anlades på deras mark. Det är inte längre aktuellt för FTI att etablera en ny ÅVS i Länna då FTI lämnar över ansvaret för insamling av förpackningar till Uppsala kommun (genom Uppsala Vatten) vid årsskiftet 2023/2024 (enligt ett regeringsbeslut). Inom något år kommer förpackningar att samlas in fastighetsnära (dvs. vid bostaden) och inte via återvinningsstationer i hela kommunen (senast 2027 i hela Sverige, men Uppsala kommer att vara snabbare med sin implementering) så sannolikt kommer inte Uppsala vatten att anlägga någon återvinningsstation i mellantiden. Byalaget arbetar inte mer med frågan utan inväntar kommande års införande av nya soptunnor med ro.