Aktuella frågor

På respektive sida presenteras status för några av de frågor som berör Länna som byalaget är involverade i. Nedan presenteras sammanfattningar.

Tidigare har det handlat om t.ex. bredbandsutbyggnad, skolans bevarande och återvinningsstation.

Nu jobbar vi mer eller mindre aktivt med:

Holmens planerade bergtäkt

Holmen genomför ett samråd t.o.m. 31/3 angående en planerad ny bergtäkt norr om Länna. Byalaget förbereder ett svar med målet att en eventuell framtida ansökan ska avslås. Hjälp oss genom att skriva under protestlistan på https://www.skrivunder.com/nej_till_bergtakt_i_lanna samt maila in ditt eget svar med synpunkter till Holmens konsult.

Sanering av Lännaholms bruk med omgivningar

Vi håller oss uppdaterade om processen med åtgärdsutredningar och kommande sanering av det förorenade bruksområdet samt berörda omgivningar. En rapport blev klar i oktober 2023. När ansvarsfrågan är utredd, ska det sökas pengar från Naturvårdsverket för att genomföra föreslagna åtgärder i rapporten. Faktiska saneringar är flera år fram i tiden. Läs mer på sidan om Länna bruks historia.

I februari 2024 skickade Uppsala kommun ut ett informationsbrev som uppföljning till 2023 års rapport (länk till sammanfattande koncentrat).

Stadsdels- och bygderåd

Uppsala kommun har lanserat stadsdels- och bygderåd under 2024 efter en remissrunda under hösten 2023. Länk till hemsidan: Stadsdels- och bygderåd stärker lokal utveckling – Uppsala kommun. Länna byalag ska ev. ansöka om att bli ett s.k. bygderåd.

Medborgarbudget

2022 års Medborgarbudget för Länna och närliggande byar är fortfarande inte avslutad. Omröstning är inte inbokad än och vi vet inte när den blir av. Mer info (sällan uppdaterad) finns på Uppsala kommuns hemsida.

En bättre lekplats

En ny eller upprustad lekplats finns på kommunens dagordning. I Gatu- och samhällsmiljönämndens nyligen (skrivet i jan 2024) beslutade verksamhetsplan är lekplatsen med för genomförande 2026. Dialog och planering pågår då under 2025.

Algblomning i Lötsjön

2022 föreslogs det på årsmötet att byalaget skulle arbeta för att förbättra vattenkvaliteten i Lötsjön efter flera år med återkommande algblomning och tidvisa badförbud. En LOVA-ansökan är inskickad av Uppsala kommun för att söka medel för en tvåårig övervakning av internbelastning av både Ramsen och Lötsjön.

Säkrare cykelväg längs väg 282

Länsplanen innehåller inga byggplaner före 2033. Som det ser ut nu lär det alltså dröja innan en cykelväg byggs.

Belysning på GC-väg mellan Lärkstan och Bibacken

Gång- och cykelvägen mellan Bibacken och Lärkstan med ojämn asfalt kan upplevas som otrygg. Särskilt när det är mörkt. Byalaget fortsätter leta efter rätt person att påverka för att få gehör.

Detaljplan vid Ältvägen

Fastighetsägaren (Holmen) har ansökt om en ny detaljplan för att möjliggöra utveckling av småhus. Planprocessen är i startskedet och det är inte beslutat än om arbetet med att skapa en detaljplan ska påbörjas eller inte.

Källa: https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner-program-och-omradesbestammelser/hitta-detaljplaner-och-omradesbestammelser/2023/del-av-lannalot/

Detaljplan vid Kalle Blanks väg

På Holmens mark öster om Kalle Blanks väg planeras, sedan många år, ett nytt bostadsområde med cirka 150 bostäder, samt ny skola och förskola som ska ersätta de nuvarande. Detaljplanen för Kalle Blanks väg har varit ute på samråd 2019. I september 2023 meddelades att planarbetet har återupptagits. Ny tidplan för beslut om granskning är mars 2024 och beslut om antagande Q3 eller Q4 2024. Kommunens projektledare bedömer att byggstart kan ske 2026 och första inflyttning 2027. Färdigställande bedöms preliminärt till 2029.

Det kommer att finnas en byggrätt för skola och förskola i den nya detaljplanen. I nuläget (feb 2024) är inriktningen att skola och förskola kommer att bli kommunal och inrymma skola för F-6 samt förskola med fyra avdelningar. Uppsala kommun Skolfastigheter har dock inte fått något formellt uppdrag än så tidplanen för färdigställandet är osäkert.

Berört område:

Äldre befintliga detaljplaner

I Länna har detaljplanerna i allmänhet inte reviderats sedan samhället byggdes. Vilket medför att de inte stämmer med verkligheten samt inte är anpassade till dagens krav och önskemål.

Samtal med processledare för detaljplaner på Uppsala kommun i slutet av 2022 utmynnade i slutsatsen att om vi vill ha reviderade detaljplaner så måste flera (många) berörda gå samman och påpeka behovet för kommunen. Att revidera detaljplaner tar flera år.

Återvinningsstation i Länna

Inom något år kommer förpackningar att samlas in fastighetsnära (dvs. vid bostaden) och inte via återvinningsstationer så sannolikt kommer inte Uppsala vatten att anlägga någon återvinningsstation i mellantiden. Byalaget arbetar inte mer med frågan utan inväntar kommande års införande av nya soptunnor med ro.