Detaljplan Ältvägen

Fastighetsägaren (Holmen) har ansökt om en ny detaljplan för att möjliggöra utveckling av småhus i utkanten av Länna. Bebyggelsen ska anpassas efter terrängförhållandena och skapa tydliga kvarter, samt ge möjlighet till mötesplatser för framtida boende. Planprocessen är i startskedet och det är inte beslutat än om arbetet med att skapa en detaljplan ska påbörjas eller inte.

Kommunen kommer inte att påbörja arbetet med detaljplanen förrän våren 2025. Planprocessen kommer att innehålla tillfällen för samråd och granskning där sakägare och allmänhet ges möjlighet att tycka till om förslaget till detaljplan.

Diarienummer: PBN 2023-002819

Källa: https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner-program-och-omradesbestammelser/hitta-detaljplaner-och-omradesbestammelser/2023/del-av-lannalot/