Revidering av äldre befintliga detaljplaner

I Länna har detaljplanerna i allmänhet inte reviderats sedan samhället byggdes. Vilket medför att de inte stämmer med verkligheten samt inte är anpassade till dagens krav och önskemål. Detaljplan för Bibacken från 1979 (del av Länna bruk, Almunge, 03-79-767) medger t.ex. bara byggnad av envåningshus men befintliga hus som har godkänts av kommunen och byggts 1982-1983 är två våningar. Vilket, med nuvarande tolkning av lagstiftningen som Uppsala kommun gör, medför att man inte får göra tillbyggnader på husen pga. planstridigt utgångsläge. I Lärkstan finns detaljplaner som begränsar husens maximala yta trots betydligt större tomtstorlek.

Samtal med processledare för detaljplaner på Uppsala kommun i slutet av 2022 utmynnade i slutsatsen att om vi vill ha reviderade detaljplaner så måste flera (många) berörda gå samman och påpeka behovet för kommunen. Att revidera detaljplaner tar flera år (vi känner till ett ärende för kvarteret Champinjonen i Norby på senare år) och Uppsala kommuns tjänstemän är uppbundna med nybyggnadsplanerna i Södra staden m.fl. Så det är viktigt att vi verkligen kan visa på behovet av revidering för att en process ska inledas. Uppsala kommun kommer inte proaktivt att uppdatera sina planer så som läget är nu, hur otidsenliga de än är. Om många bybor visar vilja att uppdatera någon detaljplan så ska byalaget göra vad vi kan för att underlätta processen.

Befintliga detaljplaner:

Bibacken – plankarta (1979)

Bibacken – detaljplan (1979)

Lärkstaden – plankarta (1942)

Lärkstaden – detaljplan (1942)