Holmens Kunskapsskog

Våren 2023 invigs en så kallad Kunskapsskog i Länna. Holmen äger mycket av skogen runt Länna och har ett kontor i disponentbostaden vid9 Länna bruk. Traditionellt har det främst planterats gran som avverkats med s.k. trakthyggesbruk (kalavverkning). På senare år har extra mycket avverkats pga. granbarkborrens framfart.

Holmens Kunskapsskogar (deras egna begrepp) är områden av deras mark som valts specifikt för att samla in och sprida kunskap om skogen. Inom området kommer det att finnas både delar som brukas som produktionsskog och delar som brukas med målet att gynna särskilda höga naturvärden.

Det finns i nuläget fyra Kunskapsskogar utspridda över Sverige. Varje landskapsavsnitt är utvalt på grund av dess specifika biologiska förutsättningar. Varje Kunskapsskog har följaktligen ett tema − en särskilt intressant eller unik naturtyp med höga naturvärden som skapas, bevaras och förstärks som en del i vårt naturvårdsarbete.

Länna Kunskapsskog som planerar att invigas i maj 2023 omfattar 570 hektar och har temat lövträd och hagmarker. Bland annat området runt Kopphagen, där det planeras för betande djur, samt Ältsjön ingår. Upplandsstiftelsen har sedan 1998 arbetat med något kallat Lännas landskapsprojekt, som haft diverse delprojekt, ofta inriktade på ädellövträd och hagmarker, så Kunskapsskogen fortsätter i samma anda.

Kunskapsskogen ska öka kunskapen om olika sätt att bruka skogen. Infoskyltar har satts upp samt entrétavlor vid parkeringarna. För att öka tillgängligheten så har/ska parkering utökats, spången förbättrats och nya grillplatser ordningställts. Avverkning har genomförts för att främja lövträd och tall på bekostnad av gran, vilket gör skogen ljusare och ger nya siktlinjer. Dessutom har vattennivån höjts några decimeter för att öka vattenspegeln.

Läs mer på Holmens hemsida. Där kan man läsa mer allmänt om vad kunskapsskogar är samt mer specifikt om den i Länna.

Karta över Holmens Kunskapsskog.