Länna Kunskapsskog

Sedan 1998 har Upplandsstiftelsen i samarbete med Holmen, och med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen (Åtgärdsprogram för värdefulla träd) och Uppsala kommun, haft ett pågående landskapsprojekt som innefattat flera platser kring Länna. Syftet har varit att bevara och utveckla naturvärden och informera om dessa. Mer konkret så har man, i samverkan med andra, jobbat med biologisk mångfald och att rädda nyckelbiotoper, och då allt som oftast områden med ekar. I området Funbo-Länna-Almunge finns uppskattningsvis 4000-5000 ekar. Mer om projektet kan läsas på Upplandsstiftelsens hemsida, samt på undersidorna Pågående arbete och Publikationer om Länna.

Detta arbete med inventeringar och naturvårdsåtgärder har gjort att Lännas omgivningar har fått uppmärksamhet som värda att bevara. Utöver ekarna och ängs-och hagmarker kan framhållas det lövrika landskapet i stort med bl.a. lind och asp som biologiskt viktiga.

I maj 2023 invigdes en så kallad Kunskapsskog i Länna. Holmen äger mycket av skogen runt Länna och har ett kontor i disponentbostaden vid Länna bruk. Traditionellt har det främst planterats gran som avverkats med s.k. trakthyggesbruk (kalavverkning). På senare år har extra mycket avverkats pga. granbarkborrens framfart.

Holmens Kunskapsskogar (deras egna begrepp) är områden av deras mark som valts specifikt för att samla in och sprida kunskap om skogen. Inom området kommer det att finnas både delar som brukas som produktionsskog och delar som brukas med målet att gynna särskilda höga naturvärden.

Det finns i nuläget fyra Kunskapsskogar utspridda över Sverige. Varje landskapsavsnitt är utvalt på grund av dess specifika biologiska förutsättningar. Varje Kunskapsskog har följaktligen ett tema − en särskilt intressant eller unik naturtyp med höga naturvärden som skapas, bevaras och förstärks som en del i vårt naturvårdsarbete.

Länna Kunskapsskog som invigdes med en pressvisning i maj 2023 omfattar 570 hektar och har temat lövträd och hagmarker. Bland annat ingår ett 8 hektar stort område på andra sidan vägen mittemot Kopphagen, där det planeras för att öppna upp gammal hagmark igen och återinföra betande djur, kanske redan till sommaren 2023. Även området kring Ältsjön ingår.

Kunskapsskogen ska öka kunskapen om olika sätt att bruka skogen. Infoskyltar har satts upp samt entrétavlor vid parkeringarna. För att öka tillgängligheten så har/ska parkering utökats, spången förbättrats och nya grillplatser ordningställts. Avverkning har genomförts för att främja lövträd och tall på bekostnad av gran, vilket gör skogen ljusare och ger nya siktlinjer. Dessutom har vattennivån höjts några decimeter för att öka vattenspegeln.

Läs mer på Holmens hemsida. Där kan man läsa mer allmänt om vad kunskapsskogar är samt mer specifikt om den i Länna.

Karta över Holmens Kunskapsskog.

Entrétavla vid Kopphagen.