Stadgar

Länna Byalags stadgar, antagna 2005-03-17.

§1. Föreningens namn

Föreningens namn är Länna Byalag.

§2. Föreningens uppgift

Föreningens uppgift är att vara ett samlande organ för Länna. Med Länna menas i denna förenings stadgar även områden utanför huvudorten Länna. Området för föreningens intressesfär sammanfaller med Länna skolas upptagningsområde. Föreningen är både religiöst och politiskt obunden.

Föreningen har två huvudsakliga mål.

  1. Föreningen skall verka för att ta tillvara kraften som föreningsmedlemmar och övriga har för att skapa ett bra och trivsamt Länna. Detta ska uppnås genom att stimulera personer att påbörja olika slags aktiviteter i Länna.
  2. Föreningen skall även fungera som mottagare av information från kommunen och andra organisationer samt spridare av denna information till de boende i Länna. Dessutom ska styrelsen, i den mån som det behövs, vara ett språkrör för Länna Byalag i samtal med ovanstående organisationer.

§3. Medlemsskap

Var och en som respekterar föreningens målsättning äger rätt att bli medlem. Således kan den medlemmen som inte respekterar föreningens målsättning uteslutas. Frågor i forma av ev. uteslutning skall beslutas på ordinarie eller extrainkallat årsmöte.

§4. Medlemsavgift Medlemsavgiften fastställs årligen på föreningens årsmöte.

§5. Beslutande organ Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång. Årsmötet kunggöres senast en månad före sammanträdet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

Mötets stadgeenliga utlysande. Fastställande av dagordning. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet. Behandling av verksamhetsberättelse, inklusive rapport från sektionerna, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Fastställande av verksamhetsplan och budget. Fastställande av medlemsavgift. Val av ordförande på ett år. Val av två styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter på två år. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år. Behandling av motioner och styrelsens förslag. Val av valberedning. Övriga frågor. Mötets avslutande.

§6. Styrelsen Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen är beslutsmässig vid minst tre närvarande ledamöter.

§7. Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§8. Firmatecknare Som föreningens firmatecknare avses när två ledamöter undertecknar i förening.

§9. Extra årsmöte Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte skall utskickas till medlemmarna senast en månad före det extra årsmötet.

§10. Stadgeändring Förändring av stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst sex veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fodras 2/3 majoritet av avgivna röster på två av varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum.

§11. Upplösning Upplösning av föreningen kan beslutas av två på varandra följande årsmöten. Beslut om upplösning skall bifallas med minst 2/3 majoritet. Förslag om upplösning skall bifogas kallelse. Av förslaget skall också framgå hur styrelsen tänkt sig upplösningen och hur föreningens likvidation skall tillgå.

§12. Beslut Beslut inom föreningen fattas med enkel majoritet med undantag av §9 och §10. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör.