Kategori: Kommuninformation

 • Vad pågår vid Länna förskola?

  Kommunen håller på att dränera och installera bergvärmepump vid Länna förskola. Byte av takpapp har nyligen gjorts och ett solsegel över sandlådan är på gång.

 • Nytt kommunförslag angående Länna förskola och skola

  Uppsala kommun behöver bygga och anpassa utbildningslokaler utifrån de behov av barn- och elevplatser som finns i kommunen. Därför har kommunen inventerat och analyserat behoven av utbildningslokaler för de kommande åren. Utifrån detta finns nu ett förslag till plan för åren 2016–2020. Planen för Strategisk försörjning av utbildningslokaler innehåller förslag på nybyggande, ombyggnad, renovering och…

 • Status kring cykelväg till Länna

  I juni 2015 var en representant för byalagets styrelse på ett möte med landsbygsstrateg Mimmi Skarelius-Lille och stadsträdgårdsmästate Ingemar Carlsson på Uppsala kommun för att diskutera cykelväg ut till Länna. Som en del i den nya majoritetens (MP-S-V) satsning på ”cykelfrämjande åtgärder” meddelade de att det i Gatu- och samhällsnämndens verksamhetsplan för 2015 finns ett…

 • Kort rapport från VA-möte 1/12

  Uppsala Vatten anordnade ett informationsmöte i Länna den 1 december och informationen kan sammanfattas enligt följande: Det pågår förnärvarande provtryckningar av rören. Förhoppningen från Uppsala Vatten är att pipelinen ska komma i bruk under våren/sommaren 2016. Vid uppstarten kommer vissa mindre grävarbeten att behöva utföras för att göra detaljjusteringar. Entreprenören Skanska har genomfört projektet 10…

 • Status för byggplanerna i Länna

  Bakgrund: Holmen AB och Uppsalahem planerar för att bygga nya bostäder på mark längs Örbyvägen i Länna. Detta område är inte detaljplanelagt och företagen lämnade därför under 2013/2014 in varsin ansökan om ett sk. planuppdrag till Uppsala kommun.

 • Intresserad av Landsbygsfrågor?

  Uppsala kommun har som målsättning att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. För att nå målet har kommunstyrelsen beslutat att stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram ett landsbygdsprogram. Om du är intresserad av att följa kommunens arbete med landsbygdsfrågor och kanske anmäla dig till deras nyhetsbrev etc, gå in på https://www.uppsala.se/landsbygd

 • Nya hastighetsbegränsningar i Länna

  Uppsala kommun har under det senaste året arbetat med en översyn av hastigheterna på gatorna i kommunens alla tättbebyggda områden. Det har utmynnat i en genomförandeplan som i dagarna har offentliggjorts på: http://bygg.uppsala.se/hallbarhet-miljo/hastigheter/