Status för byggplanerna i Länna

Bakgrund:Uppsalahem och Holmen
Holmen AB och Uppsalahem planerar för att bygga nya bostäder på mark längs Örbyvägen i Länna. Detta område är inte detaljplanelagt och företagen lämnade därför under 2013/2014 in varsin ansökan om ett sk. planuppdrag till Uppsala kommun.

Dessa båda separata planuppdrag slogs av kommunen ihop till ett gemensamt uppdrag, och en process (”planförfarande”) som ska leda fram till en detaljplan för området påbörjades. Representanter för Länna byalag var inbjudna på ett informations- och diskussionsmöte med kommunens planarkitekt Marie-Louise Elfstrand i april 2014. Sedan dess har kontakten med kommunen skett via mail.

Lär dig mer (allmänt) om detaljplaneprocessen i Uppsala kommun här

Nuvarande status:
Initialt var ett samråd kring det framtagna planförslaget beräknat till början av 2015, men denna tidsplan har inte kunnat hållas. I nuläget (november 2015) väntar kommunen på färdigställande av utredningar om bl a Planprocessen - piltrafik, mark- och dagvatten samt VA. När utredningarna är klara kommer kommunen att ta ställning till dem, varpå ett planförslag kommer att bearbetas och därefter gå ut på samråd (till bl a boende i Länna). Än så länge har kommunen inte kunnat ge någon tydlig indikation på när det blir dax för samråd. Byalagets Plan- och trafikgrupp har kontinuerlig kontakt med kommunen för att hålla sig uppdaterad.

Har du har frågor kan du vända dig till info@lannabyalag.se eller direkt till Uppsala kommun på landsbygd@uppsala.se.