Samråd om planerad bergtäkt – vad kan DU göra och vad har byalaget gjort

8/3 fick byalaget samrådshandlingar om en planerad bergtäkt nära Länna. Samrådstidens sista svarsdag är 29/3. 17/3 har vi styrelsemöte där vi bl.a. ska diskutera svar som byalaget ska ge till företaget med våra åsikter.

Vad du som privatperson kan göra:

  1. Skriv under namninsamlingen på https://www.skrivunder.com/nej_till_bergtakt_i_lanna eller den fysiska protestlistan på Länna-Macken.

2. Bli medlem i Länna byalag. Ju fler vi är desto tydligare för Holmen att vi är många som önskar att täktverksamheten inte är önskad.

3. Svara på samrådshandlingen till EMKAB med dina synpunkter och farhågor innan 29/3. Ju fler som skriver desto svårare blir vi att ignorera.

Länna byalag yrkar i första hand på att samrådet tas om på grund av att samrådskretsen är för alltför snäv.

I andra hand yrkar Länna byalag på att en eventuell ansökan avslås på följande grunder:

  1. Behov saknas.
  2. Alternativ finns.
  3. Närheten till tätorten gör placeringen olämplig pga. buller och ljudföroreningar.
  4. Närheten till planerade detaljplaner, som gör att fortsatt exploatering med bebyggelse i Länna hindras.
  5. En besvärlig trafiksituation på den redan farliga vägen 282.

Det här har gjorts hittills (flytande gräns vad som gjorts av byalaget och av oss i egenskap av privatpersoner):

Skrivit informationsbrev som ska delas ut till brevlådor i Länna så snart vi hinner.

Skrivit utkast till längre svar att skicka till Holmens anlitade konsult EMKAB.

Kontaktat UNT, tipsmail samt de två reportrar som tidigare skrivit om Kunskapsskogen och ekar runt Länna.

Kontaktat Naturföretaget för råd om naturinventeringar. De har avböjt eftersom de redan har kontrakterats av Holmen för att genomföra naturinventering på platsen.

Kontaktat konsulten EMKAB via mail med frågor om samrådskretsen och en förfrågan att få 100 fysiska exemplar om samrådshandlingen som kan finnas tillgängliga på Servicepunkten Länna-Macken.

Telefonsamtal med Holmens ansvariga Jonas Ulander med synpunkter på samrådstiden och samrådskretsen, förfrågan att få fysiska exemplar av samrådshandlingen och diskussion om möjligheten att få ett samrådsmöte öppet för alla invånare i Länna. Han ansåg att samrådskretsen uppfyllde kraven och att han inte var intresserad av något möte som riskerade att inte vara konstruktivt, dvs. där han riskerade att få möta arga och uppretade människor.

Kontaktat Mikael Äng på Holmen som ansvarat för Kunskapsskogen. Han hade sagt att han skulle återkomma per telefon 11/3 (vilket inte skedde).

Kontaktat Upplandsstiftelsen som har pågående naturrestaureringsprojekt i Ältsjön och Kimsjön i Myskdalen. De var inte intresserade av att skriva ett eget svar.

Kontaktat Länsstyrelsen och framfört klagomål på samrådskretsen och Holmens ovilja att informera bredare och tillgängliggöra samrådshandlingen.

Kontaktat kommunens mark- och exploateringskontor samt projektledaren för detaljplan Kalle Blanks väg för att få dem att skriva svar om hur bergtäkten kan påverka kommunens planer på nya bostadsområden i Länna.

Kontaktat politikerna Erik Pelling samt Stefan Hanna för att uppmärksamma dem på planerna.

Spridit informationen om den planerade bergtäkten till Facebookgrupper för Almunge, Marielund samt Funbo eftersom de kommer att påverkas av den ökade tunga trafiken på väg 282.

Spridit information om namninsamling.