Åtgärdsvalsstudie för väg 282 initierad

Den 16 februari deltog två representanter från Länna Byalag i Uppsala kommuns och Trafikverkets Dialogmöte om väg 282. Detta möte var ett första steg i en så kallad Åtgärdsvalstudie (ÅVS) som initierats för väg 282, se mötespresentationen nedan. På mötet deltog representanter från total 17 olika intresseorganisationer, däribland Länna Byalag, Cykelfrämjandet, Funbo IF, Naturskyddsföreningen, Nobina, Lennakatten, PRO Almunge, Holmen, Räddningstjänsten och Uppsala kommun.

Mötet ägnades åt att identifiera vad som fungerar respektive inte fungerar längs vägsträckningen. Samsynen hos intressegrupperna var stor. Det positiva som nämndes var hög turtäthet för bussarna och vacker miljö. Det negativa som lyftes fram – vilket var fokus för mötet – var många olika aspekter av dålig trafiksäkerhet. Ta gärna del av  mötespresentationen, minnesanteckningarna och sammanställningen av workshop-resultat.

Nästa diaologmöte kommer att äga rum 4/5 och då kommer fokus för dialogen att vara på tänkbara lösningar.