Uppsalakommuns serviceprojekt

 Kommunen har initierat ett projekt för att förbättra servicen på landsbygderna genom att etablera tio servicepunkter under en projekttid som löper 2017-2019. Projektet är ett led i att förverkliga Uppsala kommuns landsbygdsprogram med målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. På varje ort som medverkar i projektet så finns det en lokal projektledare som ska fånga upp önskemål på platsen och kommunicera med kommunen. Nedan beskriver Lännas projektledare Kornelia Johansson projektet och hennes roll:

Projektet syftar till att skapa nya mötesplatser i bygderna. Fokus i projektet är kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror, post, apotek, betaltjänster och drivmedel. Du kan läsa mer om projektet här: https://www.uppsala.se/servicepunkter

I Länna så ligger fokus på att utveckla serviceutbudet i Lännamacken och att på sikt skapa en mötesplats i anslutning till butiken. Utöver det så tar jag som är lokal projektledare gärna in era synpunkter och önskemål kring service i Länna, antingen så är det idéer som ryms inom serviceprojektets ramar eller så kan vi hitta andra vägar för att gå vidare.

Ni är välkomna att kontakta mig om ni har frågor eller idéer!

Kornelia Johansson (kornelia.ai.johansson@gmail.com)