Plan och trafik

IMG_6003Plan- och trafikgruppen är för närvarande vilande, men representeras av Malin Elinder i styrelsen. Gruppens huvuduppgift är att för Byalagets räkning bevaka plan- och trafikfrågor som rör oss Lännabor. Det kan gälla allt från enskilda trafiksäkerhetsfrågor till att engagera sig i hur Uppsala Kommuns översiktsplanearbete går. Gruppen har för närvarande främst ett engagemang vad gäller att driva frågan om cykelväg från Gunsta till Länna samt att bevaka arbetet med Holmen och Uppsalahems nybyggnationer norr om vårdcentralen. Byalaget har god kontakt med kommunen och försöker bevaka frågorna.

Häromåret lyckades Trafik- och Plangruppen driva igenom en sanering av den deponi som legat öster om Ältsjön.

Har du intresse av att vara med i detta spännande arbete är du varmt välkommen att kontakta styrelsen eller Malin Elinder på info@lannabyalag.se.


Senaste notiser

 • Status kring cykelväg till Länna 5 januari, 2016

  cykelvägI juni 2015 var en representant för byalagets styrelse på ett möte med landsbygsstrateg Mimmi Skarelius-Lille och stadsträdgårdsmästate Ingemar Carlsson på Uppsala kommun för att diskutera cykelväg ut till Länna. Som en del i den nya majoritetens (MP-S-V) satsning på “cykelfrämjande åtgärder” meddelade de att det i Gatu- och samhällsnämndens verksamhetsplan för 2015 finns ett uppdrag att se över möjligheterna att bygga en rekreationscykelväg till Fjällnora och att undersöka möjligheten att dra den vidare till Länna.

  Continue reading →
 • Kort rapport från VA-möte 1/12 28 november, 2015

  Uppsala Vatten anordnade ett informationsmöte i Länna den 1 december och informationen kan sammanfattas enligt följande:

  • Det pågår förnärvarande provtryckningar av rören. Förhoppningen från Uppsala Vatten är att pipelinen ska komma i bruk under våren/sommaren 2016. Vid uppstarten kommer vissa mindre grävarbeten att behöva utföras för att göra detaljjusteringar.
  • Entreprenören Skanska har genomfört projektet 10 mån snabbare än tidsplanen
  • Under andra veckan i december kommer en del arbete att ske på vissa platser längs ledningssträckan.

   

  Continue reading →
 • Status för byggplanerna i Länna 19 november, 2015

  Bakgrund:Uppsalahem och Holmen
  Holmen AB och Uppsalahem planerar för att bygga nya bostäder på mark längs Örbyvägen i Länna. Detta område är inte detaljplanelagt och företagen lämnade därför under 2013/2014 in varsin ansökan om ett sk. planuppdrag till Uppsala kommun.

  Continue reading →